Diensten


Onze dienstverlening is gebaseerd op het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen een onderneming. Veiligheid@work biedt de volgende diensten aan:

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
 • Opstellen en toetsen van een RI&E
 • Ondersteuning bij het opstellen en uitwerken van het Plan van Aanpak
Werkplekonderzoek
 • Beeldschermwerkplekken
 • Industriele werkplekken

Bedrijfshulpverlening
 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • Opstellen bedrijfsnoodplan

Brandveiligheid
 • In kaart brengen van de brandveiligheid binnen de organisatie.

Veiligheid en arbozorg
 • Geluidsmetingen conform NEN 3418
 • Inventarisatie en metingen gevaarlijke stoffen
 • Inventarisatie en metingen bij klimaatproblematiek
 • Uitvoeren veiligheidsinspecties
 • Beoordeling fysieke belasting
 • Werknemerstevredenheidsonderzoek
 • Veiligheidsbeoordeling machines conform Richtlijn Arbeidsmiddelen
 • Explosieveiligheid/ATEX: opstellen explosieveiligheidsdocument
 • Ondersteuning interne audit


Voor meer informatie over de beeldschermwerkplek:


Risico van het vak? Veiligheid heb je zelf in de hand!
 
Veiligheid@work
06 - 14 786 097
   info@veiligheidatwork.nl
 
In 2010 was circa 3,2% van de werknemers (224.000) het slachtoffer van een arbeidsongeval met lichamelijk en/of geestelijk letsel en verzuim van tenminste één dag. Ongeveer 3.800 arbeidsongevallen hebben tot een ziekenhuisopname geleid na behandeling op een Spoedeisende Eerste Hulp afdeling. Er waren 75 arbeidsongevallen met dodelijke afloop te betreuren in 2010. Van de werknemers die in 2010 betrokken waren bij een ongeval met letsel en verzuim, rapporteert 67% lichamelijk letsel, 22% geestelijke schade en 10% zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade.
Arbobalans 2011, TNO